Príprava na sviatosti


 • Sviatosť krstu

  Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu, ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Prijať sviatosť krstu môže každý nepokrstený človek, najčastejšie novonarodené deti. Žiadatelia o sviatosti krstu, birmovania a Eucharistie, ktorí už dovŕšili siedmy rok veku, sa musia prihlásiť do katechumenátu, ktorý trvá spravidla 1.5 roka.
  Ak chcete dať pokrstiť svoje dieťa v našej farnosti, je potrebné, aby jeden z rodičov dieťaťa prišiel s obyčajnou kópiou rodného listu dieťaťa na faru (najlepšie po tel. dohode), kde dohodneme termín krstu a termín krstnej náuky.
  Najbližšia výuka pre krst dospelých sa začína v septembri 2020.


 • Sviatosť manželstva

  Predmanželská náuka

  Kurzy prípravy na manželstvo patria do obdobia blízkej prípravy na manželstvo. Sú určené pre páry, ktoré zvažujú spoločnú cestu do manželstva. Ponúkame šesť stretnutí formou šiestich večerných prednášok. Aj keď účastníkov často nazývame snúbenci, zasnúbenie nie je podmienkou k absolvovaniu kurzu. Príprava na manželstvo sa stáva dôležitým krokom pre všetkých snúbencov. Témy kurzov sú preto navrhnuté tak, aby zahŕňali človeka ako celok – preto je v nich možné vidieť témy z antropológie, psychológie, pedagogiky, spirituality, medicíny. Počas prípravy klasické témy predmanželskej prípravy sú doplnené ďalšími témami zo psychológie, spirituality, pedagogiky a medicíny súvisiacimi s manželstvom a rodinou. Hovorí sa o odlišnosti a vzájomnom dopĺňaní muža a ženy, o manželských krízach, sexualite, plodnosti, o výchove detí, o hospodárení a nakladaní s financiami, o kresťanskom štýle v rodine.

  Čas: Nasledujúci cyklus začína 7.2.2023 a skončí 14.3.2023. Prednášky budú vždy v utorok o 18:00 na fare. Prihlásiť sa možno do konca januára 2023 (alebo do naplnenia kapacít). Ďalší kurz predmanželskej náuky sa potom bude konať na jeseň 2023.

  Registrácia: Prihlasovanie na kurz vo farnosti formou šiestich stretnutí je možné emailom (praha@fara.sk). Registračný príspevok je 500 KČ na osobu. V tejto cene je zahrnutý: náklady súvisiace s energiami, ako aj celkový priebeh predmanželskej prípravy. Príspevok tiež zahŕňa odmenu pre prednášajúcich hostí, tlačové materiály súvisiace s prípravou na manželstvo. Na konci kurzu Vám vystavíme “potvrdenie o účasti” a v pripade potreby aj “licenciu k sobášu”.

  Doprajte si kvalitnú skúsenosť predtým než urobíte jedno z najdôležitejších rozhodnutí vo Vašom živote!  Uzavretie manželstva v kostole Sv. Henricha

  Termín sobáša je potrebné na farskom úrade nahlásiť aspoň 3 mesiace dopredu.

  Pred nahlásením sobáša treba na farskom úrade predložiť:
  krstné listy ženícha a nevesty - nie staršie ako 6 mesiacov (vydá im ho farský úrad v mieste ich krstu) a doklad o absolvovaní prípravy na manželstvo - na túto prípravu sa možno nahlásiť i na fare. Až potom bude so snúbencami dohodnutý termín sobáša. Následne si snúbenci na tunajšom matričnom úrade vybavia žiadosť o uzavretie manželstva, kde obaja predložia: svoje občianske preukazy, svoje rodné listy a nahlásia tam tiež údaje o svedkoch sobáša (mená a rodné čísla). Svedkovia majú byť dvaja a plnoletí. Túto vyplnenú žiadosť, rodné listy a údaje o svedkoch potom snúbenci prinesú na farský úrad.

  Termíny a čas stretnutia na vybavovanie potrebných dokumentov si dohodnite s kňazom dopredu telefonicky.

  Číslo bankového účtu: 3269085389/0800.


 • Sviatosť eucharistie

  Sviatosť Eucharistie (prvé sväté prijímanie) završuje uvádzanie do kresťanského života.

  Podmienkou k tomu, aby človek mohol prijať eucharistiu - sväté prijímanie, je sviatosť pokánia - svätá spoveď. Deti pristupujú k sviatosti prvého prijímania zvyčajne v 10. roku, po príprave v rámci výuky Katechizmu pre deti. U dospelých mu predchádza ročná príprava v rámci Katechizmu pre dospelých.

  Najbližšia výuka pre sviatosť prvého svätého prijímania dospelých sa začína v septembri 2020.


 • Sviatosť birmovania

  Sviatosť birmovania je sviatosť kresťanskej dospelosti, v ktorej nás Duch Svätý napĺňa svojou silou.

  Pri sviatosti birmovania je nutný výber birmovného rodiča. Birmovným rodičom môže byť kresťan katolík (od 16 rokov), ktorý už prijal sviatosť birmovania a jeho život svedčí o prijatej viere. Birmovanca má sprevádzať spravidla krstný rodič. Naznačí sa tým spojitosť medzi krstom a birmovaním.


 • Najbližšia výuka pre sviatosť birmovania dospelých sa začína v septembri 2020.


 • Sviatosť zmierenia a pokánia - svätá spoveď

 • V kostole sv. Jindřicha sa môžete vyspovedať 15 minút pred každou sv. omšou okrem nedele a prikázaných sviatkov.


 • Sviatosť pomazania chorých

  Kristov súcit s chorými a jeho mnohé uzdravenia chorých sú jasným znamením, že s ním prišlo Božie kráľovstvo, a teda víťazstvo nad hriechom, nad utrpením a nad smrťou.
  Keďže Cirkev dostala od Pána rozkaz uzdravovať chorých, usiluje sa ho plniť starostlivosťou chorých, sprevádzanou prosebnou modlitbou.


  V prípade záujmu o sviatosť pomazania chorých, kontaktujte na t.č. 00420 224 229 266, v prípade súrnych stavov 00420 734 688 656.